Menu

AVG

Jouw persoonsgegevens en privacy bij OSTEONOAH

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft elke organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Osteopathiepraktijk

Bij OSTEONOAH kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, een goede communicatie en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de osteopathiepraktijk

OSTEONOAH is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;

voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Gegevens die onder meer verzameld worden zijn: BSN-nummer, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, medische gegevens, huisarts, andere behandelaars. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. (Alle) medewerker(s) binnen OSTEONOAH hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.

Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan OSTEONOAH. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting: Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. OSTEONOAH is niet aansprakelijk voor fouten in de fysieke postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kun je dit schriftelijk aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeld je de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De medewerker(s) van OSTEONOAH hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter
enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld met de huisarts).

Overdracht van jouw dossier

Als je een nieuwe osteopaat kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe osteopaat op de hoogte is van jouw (medische) geschiedenis. Jouw (medische) geschiedenis staat in jouw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude osteopaat het dossier overdraagt aan jouw nieuwe osteopaat. De oude osteopaat doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat jij jouw oude osteopaat hebt gevraagd het dossier over te dragen aan jouw nieuwe osteopaat. Jouw dossier wordt dan door jouw osteopaat persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in
jouw dossier en op een kopie van jouw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe osteopaat worden overgedragen. Beide osteopaten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer, e-mail en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

WhatsApp chat